Lekcja klasa 2 LOb

Temat: Sprawy wychowawcze

Jutrzejszy dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy zawodowe.

Książki do biblioteki zdajecie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Kluczyki do szafek zostają z wami przez wakacje.

Msza św. w piatek godzina 8.00.

Odbiór świadectw w piątek. Musimy podzielić się na dwie grupy po 16 osób.

Proszę wpisywać się do tych dwóch grup tutaj

Wnioski o jednorazowe stypendia motywacyjne i za osiągnięcia sportowe. Oto kryteria:

Uczeń ma prawo otrzymać zarówno stypendium za wyniki w nauce jak i sportowe.
Warunkiem koniecznym jaki musi spełniać każdy zgłoszony kandydat, jest spełnianie przez niego poniższych wymagań:
– dla stypendium za wyniki w nauce
ocena z zachowania co najmniej dobra oraz średnia ocen co najmniej 4.5
– dla stypendium za wyniki sportowe
ocena z zachowania co najmniej dobra oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym

Ponadto zgodnie z  2 ust. 6. Regulaminu stypendialnego.:
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
a) ma nieusprawiedliwione godziny nieobecności,
b) pali papierosy,
c) spożywa alkohol i inne środki odurzające,
d) otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem składamy wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy spełniają powyższe minimalne warunki, ale nie oznacza to, że wszyscy otrzymają stypendium. Średnią ocen, o której mowa wyżej, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Wy najlepiej wiecie czy “łapiecie się” na dane kryterium stypendialne.

stypendium___wyniki_w_nauce         stypendium___osiągnięcia_sportowe

Proszę Was zatem o uzupełnienie wniosków i przesłanie na pocztę dorkanowicka@gmail.com