Lekcja klasa 2 LOb

Temat: Samoocena zachowania

Dokonajcie samooceny w z uwzględnieniem następujących obszarów.

Wieczorem podam adres, na który wyślecie mi przemyślaną samoocenę

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

W zakres p. 1 tj. wywiązywanie się z obowiązków ucznia wchodzi systematyczny udział ucznia w zdalnym nauczaniu, wywiązywanie się z nałożonych obowiązków oraz postawa podczas lekcji online.

One Reply to “Lekcja klasa 2 LOb”

Comments are closed.