Zadanie 1  (1pkt)
Wartość wyrażenia $\frac{9^{-\frac{1}{3}}\cdot 27^\frac{1}{3}}{81^{\frac{1}{6}}:\sqrt[3]{3}}$
A. $3^{\frac{1}{3}} $
B. $3^{-1} $
C. $3^{\frac{2}{3}} $
D. $3^{0} $
Podpowiedź
Zapisz wszystkie liczby przy pomocy potęgi liczby $3$ i wykonaj działania na potęgach (tablice matematyczne str.1)
 Zadanie 2  (1pkt)
Liczba $4$ jest miejscem zerowym funkcji $f(x)=\frac{1}{2}(2-3m)x+2$, gdy
A. $m=1 $
B. $m=0 $
C. $m=-1 $
D. $m=3 $
Podpowiedź
Podstaw w miejsce $x$ liczbę $4$, a w miejsce wartości funkcji liczbę $0$ i wyznacz z równania $m$

lub

podstaw kolejne wartości $m$ z odpowiedzi i sprawdź rysując wykresy funkcji, w którym przypadku miejscem zerowym będzie liczba $4$.

 Zadanie 3  (1pkt)
Błąd względny przybliżenia liczby $\frac{4}{7}$ liczbą $0,6$ jest równy
A. $ \frac{1}{10} $
B. $ \frac{3}{70}$
C. $ \frac{1}{35}$
D. $ \frac{1}{20}$
Podpowiedź
Wyznacz błąd bezwzględny $BB=|R-P|$, a następnie błąd względny $BW=\frac{BB}{R}$.
 Zadanie 4  (1pkt)
Prawdą jest, że
A. $log_{4}4-log_{4}16=-12 $
B. $log_{2}4+log_{2}16=4 $
C. $log_{6}3+log_{6}2=1 $
D. $log_{3}6+log_{3}21=3 $
Podpowiedź
Wykorzystaj własności dodawania i odejmowania logarytmów o tej samej podstawie (tablice matematyczne str.2), a następnie sprawdź, w którym przypadku logarytm został poprawnie wyznaczony.
 Zadanie 5  (1pkt)
Rozwiązaniem nierówności $x^2>4$ są liczby należące do przedziału
Podpowiedź
Rozstrzygnij, które odpowiedzi mają poprawnie zaznaczone krańce przedziałów, a następnie rozwiąż nierówność kwadratową np. poprzez zastosowanie wzoru skróconego mnożenia.
 Zadanie 6  (1pkt)
Rozwiązaniem układu równań
$
\begin{cases}
3x-2y=4 \\
-6x+4y=8
\end{cases} $
jest
A. dokładnie jeden punkt
B. dokładnie dwa punkty
C. zbiór pusty
D. nieskończenie wiele punktów
Podpowiedź
Metoda przeciwnych współczynników będzie tu najtrafniejszym sposobem rozwiązania zadania.
 Zadanie 7  (1pkt)
Liczby $(-5x+4, 8, 6x+2)$ tworzą ciąg arytmetyczny. Wynika stąd, że wartość liczby $x$ jest równa
A. $10 $
B. $1 $
C. $ 4 $
D. $2 $
Podpowiedź
Ułóż równanie wykorzystujące własność ciągu arytmetycznego – “środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną wyrazów sąsiadujących”

lub

podstawiaj w miejsce $x$ poszczególne liczby z odpowiedzi i wybierz tę odpowiedź, gdzie “odległości” między wyrazami będą stałe.

 Zadanie 8  (1pkt)
Stosunek boków prostokąta jest równy $1:3$. Niech $\alpha$ będzie kątem nachylenia przekątnej prostokąta do krótszego boku. Wówczas
A. $ sin\alpha=\frac{\sqrt3}{3} $
B. $sin\alpha=\frac{2\sqrt3}{3} $
C. $ sin\alpha=\frac{\sqrt5}{3} $
D. $ sin\alpha=\frac{3\sqrt10}{10}$
Podpowiedź
Określ długości boków trójkąta tak, aby jeden był trzykrotnie wiekszy od drugiego. Wyznacz przeciwprostokątną i określ z definicji funkcję $sin\alpha$
 Zadanie 9  (1pkt)
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: $3,1,1,0,x,2 $ jest równa $2$. Wtedy mediana zestawu wynosi
A. $ 1 $
B. $ 2$
C. $ 1,5$
D. $ 5$
Podpowiedź
Wyznacz $x$ stosując wzór na średnią arytmetyczną, ustaw liczby w kolejności rosnącej i oblicz medianę.
 Zadanie 10  (1pkt)
Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku $8$, to objętość walca jest równa
A. $ 128\pi $
B. $64\pi $
C. $ 32\pi $
D. $ 216\pi$
Podpowiedź
Narysuj walec zaczynając od przekroju osiowego i określ wielkość promienia i wysokości. Podstaw dane do wzoru na objętość walca.
 Zadanie 11  (4pkt)
Dany jest trapez równoramienny $ABCD$. Ramię tego trapezu ma długość $10$, a obwód wynosi $40$. Oblicz długości podstaw tego trapezu, jeśli wiadomo, że $tg\alpha=0,75$, gdzie $\alpha$ jest kątem ostrym tego trapezu.
Podpowiedź
Wykonaj rysunek, wprowadź proporcję odcinków w trójkącie prostokątnym otrzymanym poprzez poprowadzenie wysokości na podstawie znajomości funkcji trygonometrycznej. Zasosuj twierdzenie Pitagorasa. Teraz już tylko pozostaje wykorzystać dany obwód do wyznaczenia długości podstaw.
 Zadanie 12  (2pkt)
Rzucamy dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia w pierwszym rzucie o dwa oczka mnie niż w drugim rzucie.
Podpowiedź
Wypisz wszystkie zdarzenie elementarne w rzucie dwiema kostkami. Wybierz spośród nich te, które spełniają warunek opisany w treści zadania. Oblicz prawdopodobieństwo dzieląc liczbę wybranych zdarzeń przez liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych.
ODPOWIEDZI