ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1   (1pkt)

W kartezjańskim układzie współrzędnych $(𝑥, 𝑦)$ dane są proste $k$ oraz $l$ o równaniach$k: y= \frac {2}{3}x $
$l: y=- \frac {3}{2}x + 13 $

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Proste $k$ oraz $l$
zadanie matura 2023

Odpowiedź

Matura

 Zadanie 2   (1pkt)

W kartezjanskim układzie współrzednych $(x,y) $ dana jest prosta $k$ o równaniu

$y=- \frac{1}{3}x+2 $

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta o równaniu $y=ax+b$ jest równoległa do prostej $k$ i przechodzi przez punkt $P=(3,5)$, gdy

A. $ a=3$   i   $ b=4$
B. $ a =-\frac{1}{3}$   i   $b=4$
C. $a=3$   i   $b=-4$
D. $a=- \frac{1}{3}$   i   $b=6$

Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź