1.B
2.C
3.$233$
4.$P(A|B)=\frac{2}{7}$
5.$m=\frac{41}{4}$ lub $m=-\frac{9}{4}$
6.