Krzyżówka 1
krzyżówka

1. Liczba, którą dzielimy przez inną liczbę.
2. Wynik dzielenia.
3. Szwajcarski matematyk, fizyk i astronom żyjący w XVIII w.
4. Pewien symbol, któremu przypisana jest określona i zdefiniowana wartość.
5. Uogólnienie linii prostej.
6. Liczby, które są rozszerzeniem liczb rzeczywistych.
7. Prostoliniowy układ współrzędnych mający dwie prostopadłe.
8. Stosunek długości przyprostokątnej przyległej do kąta i długości przeciwprostokątnej.
9. Liczby dla, których x ∈ (-∞ ; ∞)
10. Miara przestrzeni, którą zajmuję obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.
11. Relacja porządku pomiędzy dwoma liczbami.
12. Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od danego punktu o stałą odległość.
13. Dowolny odcinek o końcach należącej do figury i przechodzący przez środek jej symetrii.
14. Potoczne określenie ułamek ¼.

1. Dzielna
2. Iloraz
3. Euler
4. Stała
5. Kreska
6. Zespolone
7. Kartezjański
8. Cosinus
9. Rzeczywiste
10. Objętość
11. Mniejszości
12. Okrąg
13. Średnica
14. Ćwiartka
NIESK0ŃCZONOŚĆ
Krzyżówka 1
krzyżówka matematyczna

1. Czworokąt o bokach i kątach równych
2. Figura zbudowana z 3 krawędzi
3. Inaczej wynik dzielenia
4. Wartość, np. przesunięcia, działania siły pokazywana strzałką
5. 10x10x10
6. Trójwymiarowy kwadrat
7. Np. mnożenia
8. Może być między osobami albo współrzędnych
9. pionowo – 10^18
9. poziomo – a/b w trójkącie prostokątnym
10. przeciwieństwo symetrii
11. 10^9
12. np. y=x^2
13. Może być w państwie lub fizyce czy matematyce
14 a^2+b^2=c^2
15 . a+2=x+1
16. Geometria przestrzenna

krzyżówka
Belfer