ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1   (1pkt)

Funkcja liniowa $f$ jest określona wzorem $f(x) = ax + b$, gdzie $a$ i $b$ są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji$ f$ w kartezjańskim układzie współrzędnych $(x, y)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $ a>0$ i $ b>0$
B. $ a >0$ i $b<0$
C. $a<0$ i $b>0$
D. $a<0$ i $b<0$

Odpowiedź C

Matura  maj 2023

 Zadanie 2   (1pkt)

W kartezjanskim układzie współrzednych $(x,y) $ dana jest prosta $k$ o równaniu

$y=- \frac{1}{3}x+2 $

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta o równaniu $y=ax+b$ jest równoległa do prostej $k$ i przechodzi przez punkt $P=(3,5)$, gdy

A. $ a=3$   i   $ b=4$
B. $ a =-\frac{1}{3}$   i   $b=4$
C. $a=3$   i   $b=-4$
D. $a=- \frac{1}{3}$   i   $b=6$

Odpowiedź

Matura