ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1  (1pkt)
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej $f$ jest liczba $(-5)$. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji $f$, jest równa $3$.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Drugim miejscem zerowym funkcji $f$ jest liczba
A. $11$      B.  $1$    C.  $(-1)$    D.  $(-13)$
Odpowiedź A

Matura maj 2023

 Zadanie 2  (1pkt)
Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów
z $30$ kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów 𝑛-tego dnia opisuje
funkcja
$𝐿(𝑛) = −𝑛^2 + 22𝑛 + 279$
gdzie $𝑛$ jest liczbą naturalną spełniającą warunki $𝑛 \geq 1$ i $𝑛 \leq 30$.
Oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jesli stwierdzenie jest prawdziwe i F, jesli stwierdzenie jest fałszywe.
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura